Flaskehals fjernes på Nordic Link korridoren


Parterne bag Trafikaftale 2014 - udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden - noterer sig, at der i forlængelse af den gennemførte VVM-undersøgelse af en 3. limfjordsforbindelse er foretaget en opdatering af de foreliggende trafikberegninger med brug af den nye Landstrafikmodel. Grundlaget for de trafikale konsekvenser af de to tilbageværende linjeføringer er således blevet opdateret. Beregningerne viser fortsat, at det er en linjeføring over Egholm, som er den samfundsøkonomisk bedste løsning, og Vejdirektoratet fastholder på den baggrund sin indstilling om linjeføring i Egholmlinjen.


Parterne er enige om, at linjeføringen fastlægges i Egholmlinjen, svarende til Vejdirektoratets indstilling. Arealreservationen på den tilbageværende østlige forbindelse, der er en 11 km. lang udbygning af E45 samt anlæg af en paralleltunnel, opgives.


Borgerne får en afklaring ved, at der lægges byggelinjer langs den valgte linjeføring. Byggelinjer giver grundejere hjemmel til at søge om at blive overtaget efter de gældende regler herom.

Samtidig er parterne enige om, at der oprettes en pulje på 43,1 mio. kr. til at finansiere forlodsovertagelser af ejendomme i den valgte linjeføring.


Forbedring af kapaciteten ved den eksisterende limfjordsforbindelse Parterne noterer sig, at der er fremkommelighedsproblemer på E45 ved Aalborg, og at en udbygning syd for Limfjordstunnelen vil forbedre trafikafviklingen.


Et ekstra spor syd for Limfjordstunnelen er et projekt, der har et højt samfundsøkonomisk afkast og som inden for kort tid kan forbedre de allerede konstaterede kapacitetsproblemer ved at tilvejebringe en bedre trafikafvikling op ad bakken syd for Limfjorden.


Parterne er på den baggrund enige om at afsætte 38,9 mio. kr. til anlæg af et 3. sydgående spor på delstrækningen mellem Limfjordstunnelen og frakørsel 24 Øster Uttrup Vej.Adresse

Foreningen Nordic Link

Vestre Havnepromenade 5, 4. sal

Postboks 1111

DK-9000 Aalborg

Danmark

​Kontaktinformation

​Tlf:   +45 99 30 00 10

Fax: +45 99 30 00 09

E-mail: nordiclink@ntu.eu

CVR-nr: 18 36 69 08

Hjemmeside: www.nordiclink.net